Grup de Gestió Musicat

Per tal de poder complir els objectius i oferir els serveis en les millors condicions, MUSICAT ha creat un Grup de Gestió integrat per tres empreses i una associació cultural, amb les següents característiques:

MÚSICS DE GIRONA SCCL
NIF: F-17459991
Cooperativa de serveis

MÚSICS DE CATALUNYA SCCL
NIF: F-17678640
Cooperativa de treball associat
 
DOBLE XAMFRÀ SLU (personal tècnic)
NIF: B-17558966
Societat limitada unipersonal
 
DOS PER QUATRE
NIF: G-17734948
Associació cultural

A través del Grup de Gestió MUSICAT,  els socis-músics poden facturar les seves actuacions a l’empara dels drets que atorguen l’afiliació i alta a la Seguretat Social, amb els següents avantatges:

SEGURETAT
El músic manté la consideració de treballador per compte aliè, amb la qual cosa queda lliure de qualsevol responsabilitat laboral o fiscal derivada de la gestió de les seves actuacions.
 
ECONOMIA
Els costos de la gestió estan ajustats al màxim, dintre de l’estricte compliment de la normativa legal.
 
COMODITAT
El músic queda exempt de qualsevol tasca administrativa. Només haurà de sol·licitar les factures i, si és el cas, presentar el certificat d’ingressos per declarar la renda.