Funcionament del Grup de Gestió Musicat

FUNCIONS DE LA COOPERATIVA DE SERVEIS MÚSICS DE GIRONA

Característiques
Cooperativa de Serveis
Funcions
Facturació de Serveis
Gestió Laboral
Gestió Fiscal
Usuaris
Músics-socis adscrits al Règim General de la Seguretat Social
Accions
 • Assumeix la contractació i factura les actuacions dels músics-socis adscrits al Règim General de la Seguretat Social.
 • Del total facturat, descompta les despeses inherents a l'actuació (comissions, lloguer d'equip, transport, etc.) practicant la corresponent repercussió de l'IVA de les factures presentades.
 • Tramet les altes i baixes i liquida les quotes a la Seguretat Social.
 • Reté el percentatge corresponent de l'IRPF i n'efectua l'ingrés.
 • Reparteix la quantitat restant entre els músics actuants en concepte de salari net.
 • Lliura la corresponent certificació de salaris i retencions en finalitzar l'exercici.

FUNCIONS DE LA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT MÚSICS DE CATALUNYA

Característiques
Coop. de Treball Associat
Funcions
Facturació de Serveis
Gestió Laboral
Gestió Fiscal
Usuaris
Músics-socis adscrits al
Règim d'Autònoms de la
Seguretat Social
Accions
 • Assumeix la contractació i factura les actuacions dels músics-socis adscrits al Règim d'Autònoms de la Seguretat Social.
 • Del total facturat, descompta les despeses inherents a l'actuació (comissions, lloguer d'equip, transport, etc.) practicant la corresponent repercussió de l'IVA de les factures presentades.
 • Tramet les altes i baixes d'autònom a la Seguretat Social.
 • Reté el percentatge corresponent de l'IRPF i n'efectua l'ingrés.
 • Reparteix la quantitat restant entre els músics actuants en concepte de salari net.
 • Confecciona les nòmines mensuals dels músics-socis.
 • Lliura la corresponent certificació de salaris i retencions en finalitzar l'exercici.

FUNCIONS DE LA SLU, DOBLE XAMFRÀ

Característiques
Societat Limitada Unipersonal
Funcions
Regulació laboral del personal auxiliar
Titularitat dels vehicles i material professional
Usuaris
Agrupacions musicals inscrites a MUSICAT
Accions
 • Dóna d'alta a través de contractes fixos a temps parcial tot el personal auxiliar de les agrupacions musicals (tècnics de so i llum, xofers, muntadors).
 • Confecciona les nòmines mensuals del personal auxiliar.
 • Factura aquestes nòmines contra la cooperativa corresponent, perquè aquesta les pugui deduir com una despesa en la facturació de les actuacions de l'agrupació en la qual presten el seu servei.
 • Adquireix els vehicles comercials i el material professional per compte de les agrupacions, cedint-los incondicionalment el seu dret d'ús.
 • Factura les despeses de compra i manteniment d'aquests vehicles i material contra la cooperativa corresponent, perquè aquesta les pugui deduir com a despesa en la facturació de les actuacions de l'agrupació que en fa ús. (Aquesta pràctica permet, així mateix, la repercussió de l'IVAde les factures emeses).

FUNCIONS DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE

Característiques
Associació declarada sense ànim de lucre
Funcions
Facturació de serveis amb exempció d'IVA
Gestió Laboral
Gestió Fiscal
Usuaris
Intèrprets de música tradicional i popular catalana
Accions
 • Organitza, coordina i promociona actuacions musicals dins l'àmbit de la música popular i tradicional catalana.
 • Assumeix la contractació i factura les actuacions dels músics-socis, sempre que aquestes compleixin els objectius de l'associació esmentats en el punt anterior (en aquest cas la facturació es pot ferambexempció d'IVA).
 • Del total facturat, descompta les despeses inherents a l'actuació (comissions, transport, etc.).
 • Tramet les altes i baixes i liquida les quotes a la Seguretat
 • Social dels músics-socis adscrits al règim general.
 • Tramet les altes i baixes dels músics-socis adscrits al règim d'autònoms.
 • Reté el percentatge corresponent de l'IRPF i n'efectua l'ingrés.
 • Reparteix la quantitat restant entre els músics actuants en concepte de salari net.
 • Confecciona les nòmines mensuals dels músics-socis adscrits al Règim d'Autònoms.
 • Lliura la corresponent certificació de salaris i retencions en finalitzar l'exercici.