Concurs de composició d'havaneres Josep Bastons - Vila Sant Pol de Mar

El termini de presentació de les obres és del 7 de desembre 2021 al 3 de març 2022

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Associació Cultural Penya Xíndries (ACPX), convoquen el Catorzè Concurs de Composició d’Havaneres de Catalunya “Josep Bastons” Vila de Sant Pol de Mar, amb les següents:
 

B AS E S


1. PARTICIPANTS i COMPOSICIONS

Poden concursar-hi tots els compositors que ho desitgin, nacionals i estrangers. Les composicions podran ser d’autoria única o compartida però, en qualsevol cas, només es podran presentar un màxim de dues peces per concursant.

Les composicions presentades (en català o castellà) hauran de ser originals i inèdites i no poden haver estat interpretades públicament amb anterioritat al dia del concurs ni presentades ni publicades ni premiades en cap altre concurs. No s’admetrà cap composició que no compleixi aquests requisits i, si es demostrés posteriorment que ja ha estat premiada o no fos original ni inèdita, quedaria desposseïda del premi que se li hagi lliurat.

Les havaneres s’hauran de presentar imprescindiblement en:

  • Un guió musical amb acords xifrats i amb tot el text aplicat al guió. - un foli només amb la lletra.
  • Una maqueta (enregistrament en CD) amb lletra i música.

No cal presentar les diferents partitures aplicades a cada instrument. No es valoraran els arranjaments fets.

El tema de les composicions és lliure.

 

2. PRESENTACIÓ

Els concursants han d’enviar les composicions per correu postal o bé entregar-les personalment en un sobre adreçat a:

CONCURS DE COMPOSICIÓ D’HAVANERES “JOSEP BASTONS” Ajuntament de Sant Pol de Mar Regidoria de Cultura
Plaça de la Vila
08395 Sant Pol de Mar

A partir del dia 7 de desembre de 2021.
El termini de presentació finalitzarà el dia 3 de març de 2022

Dins d’aquest sobre hi ha d’haver:

a. Un sobre tancat i enumerat amb el núm. 1 en el que hi haurà la partitura, el foli amb la lletra i la maqueta de la composició presentada a concurs que no podrà portar cap tema ni títol ni lemani indicació que pugui intuir l’autor d’aquesta.

b. Un altre sobre tancat i enumerat amb el núm. 2 en el que hi haurà la següent documentació: dades personals, breu currículum i còpia delDNI de l’autor de la composició, així com el títol d’aquesta.

Qualsevol indicació a les partitures o particel·les que puguin donar coneixement del’autor invalidarà la participació de la composició al Concurs.


3. PREMIS

La Comissió Organitzadora ha establert els següents premis:

Primer premi: 1.200 €
Segon premi:     800 €
Un Accèssit:      600 €
Un popular:       300 €

 

Les havaneres premiades podran ser incloses en un CD editat per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’ACPX.

Els premis estan sotmesos a tributació d’acord amb la legislació vigent.

Els autors de les composicions seleccionades cedeixen a l’ACPX i l’Ajuntament el dretsense exclusiva de reproducció, distribució, difusió i d’interpretació d’aquesta. Així mateix, autoritzen a l’ACPX i l’Ajuntament a la confecció de tríptics, notes, filmacionsi altres documents amb qualsevol mitjà (paper, telemàtic, audiovisual, etc.) per donar a conèixer les havaneres premiades. En tots els casos es respectaran els drets d’autor i morals inherents al dret de propietat intel·lectual de l’autor.


4. SELECCIÓ DELS PREMIATS

El Jurat estarà presidit pel President de l’ACPX o persona en qui es delegui, i format per:

  • Dues persones de reconegut prestigi i coneixedors del món de l’havanera.

  • Un representant de reconegut prestigi en el món literari.

  • Una persona representant de la música local.

  • Un representant de l’Associació Cultural Penya Xíndries.

  • ºUn representant de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

La composició del Jurat no es farà pública fins després del veredicte. Les seves decisions seran inapel·lables i estarà facultat per a resoldre qualsevol problema relatiu a la selecció dels premiats.

A partir del dia 8 de març de 2022, i amb totes les composicions rebudes, es constituirà el Jurat que obrirà el sobre núm. 1 de les partitures i particel·les i les numerarà perestricte ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament, indicant el mateix número al sobre núm. 2 que contindrà les dades de l’autor i que romandrà tancat.

El Jurat farà la selecció de les havaneres premiades i escollirà la guanyadora, el segon il’accèssit si s’escau.

L’organització es posarà en contacte amb els compositors finalistes dins de la segona quinzena del mes de maig.

A partir de l’1 de juny es donaran a conèixer públicament les havaneres finalistes mitjançant la web de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la de l’A.C.P.X.

Durant el Festival d’Havaneres “FIRAMAR 2022” s’interpretaran les composicions premiades i el Jurat farà públic els guanyadors del concurs.
A criteri del Jurat podran declarar-se deserts tots aquells premis quan, les composicions presentades, no s’ajustin a la finalitat del concurs per raons de qualitat o d’incompliment de les Bases.

El públic assistent al Festival d’havaneres “FIRAMAR 2022” escollirà per votació popular l’havanera que més li agradi. La votació es farà mitjançant unes paperetes que la comissió organitzadora lliurarà a l’inici del Festival i les recollirà a la mitja part de la cantada. Cada membre del públic només podrà votar una havanera. El premi popular quedarà desert en cas que per mal temps no es pugues fer el Festival.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer un cop finalitzat el recompte de la votaciópopular, a l’acabament de la cantada, interpretant finalment l’havanera guanyadora. L’import dels premis es lliurarà dins de la segona quinzena de setembre, sempre que no s’hagi presentat cap al·legació a aquests. En el cas d’alguna al·legació, aquesta es podrà presentar fins al dia 5 de setembre de 2022.


5. RETIRADA ORIGINALS

Els originals de les composicions premiades quedaran en poder de l’Ajuntament i de l’ACPX. Les composicions no premiades no podran ser retirades pels autors abans del dia 30 d’agost de 2022. Les que no hagin estat retirades personalment quedaran enpoder de l’Ajuntament i de l’ACPX i seran dipositades a l’Arxiu Municipal.


6. DISPOSICIÓ FINAL

Els participants, pel fet de prendre part en aquesta convocatòria, accepten íntegrament aquestes bases, les decisions del Jurat i la votació popular.
L’Ajuntament i l’ACPX, a través de l’òrgan competent, es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.