S’amplia hasta el 30 de septiembre de 2021 la prestación de desempleo para artistas

En virtud del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, s'amplia fins al 30 de setembre de 2021 la prestació d'atur per als artistes inclosos en el Règim General d'Artistes en espectacles públics. 

També s'obre una nova possibilitat per aquells artistes que no podien accedir a la prestació si poden acreditar com a mínim 5 altes al Règim General d'Artistes entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021.PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA D'ATUR PER A ARTISTES (Disposició Transitòria Cinquena)
  1. Les sol·licituds de prestació extraordinària d'atur per a artistes que es trobin pendents de resolució en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, es resoldran d'acord amb el que s'hi estableix.
  2. En cas que les sol·licituds ja s'haguessin resolt favorablement en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, sense que s'hagi esgotat la prestació, es reconeixerà d'ofici l'ampliació en les mateixes condicions en què es va concedir.
  3. Es beneficiaris que hagin esgotat la prestació estraordinària d'atur per a artistes a data de 1 de febrer, podran presentar una nova sol·licitud per a que se li reconegui el seu dret en els mateixos termes en que es va concedir.
  4. La prestació serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o per compte aliè, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o altres ajuts concedits per qualsevols Administració Pública. En aquest cas, el dret a la prestació se suspendrà mentre es realitzi la feina i es reprendrà un cop acabi, com a màxim fins al 30 de setembre.

Qui ho pot sol·licitar?

Tindran dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per atur per artistes, aquells que no hi hagin accedit abans i que puguin acreditar cinc dies d'alta al Règim d'Artistes de la Seguretat Social entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2020.