S'aprova la compatibilitat del treball artístic i les pensions

CLAUS

El cobrament del 100% de l'import de la pensió de jubilació serà compatible amb el treball per compte aliè i per compte propi de les persones que desenvolupin una activitat artística.

Sigui en viu, en gravacions o encàrrecs: intèrprets, executants, autors, compositors, adaptadors, arreglistes. Totes les activitats artístiques musicals són compatibles.

També són compatibles els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual.

LA COMPATIBILITAT S'ESTÉN A:

Pensions de jubilació contributives (inclòs el complement per a pensions inferiors a la mínima i el complement per maternitat o reducció de la bretxa de gènere, però no el complement de jubilació demorada).

Pensions de jubilació Classes Passives (funcionariat).

Pensions de jubilació no contributives*

Pensions d'invalidesa no contributives*


*No es computaran els rendiments d'activitats artístiques mentre no superin el SMI anual. Només es tindran en compte les quantitats que superin aquest límit a efectes de calcular els ingressos anuals de la persona.

No són compatibles les pensions percebudes per qualsevol modalitat de jubilació anticipada o jubilació parcial, ni les prestacions d'invalidesa permanentment contributives.

Per realitzar l'activitat artística per compte d'altri o per compte propi, serà obligatòria l'alta a la Seguretat Social, la cotització per contingències professionals i un 9% de cotització especial de solidaritat.

No podrà acollir-se a la compatibilitat el beneficiari que, a més de desenvolupar l'activitat artística, faci qualsevol altre treball per compte d'altri o per compte propi diferent de l'activitat artística, que doni lloc a la seva inclusió en el camp d'aplicació del Règim General o d'algun dels règims especials de la Seguretat Social.

No obstant això, la persona que es trobi en aquest cas pot acollir-se a qualsevol altre règim de compatibilitat que la Llei hagi previst, així com suspendre la pensió temporalment per exercir l'activitat no artística.

DATA D'INICI

Aquestes mesures entren en vigor l'1 d'abril de 2023.