Ajuts i mesures per a músics davant la crisi provocada pel COVID-19

AUTÒNOMS

D'acord amb el que estableix el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de març (Art.17-5), els autònoms, i també els autònoms cooperativistes, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat amb les següents condicions:
  1. Que no tinguin contracte amb cap altra empresa.
  2. Que estiguin al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.
Si es compleixen aquests requisits podran optar a la prestació extraordinària d'un 70% de la base de cotització, com a mínim mentre duri l'estat d'alarma decretat pel Govern.

La demanda de la prestació es farà com a persona física a través de la mútua de MUSICAT. Poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Aquells que no pugueu optar a la prestació, truqueu-nos i, si ho creieu convenient, us donarem de baixa d'autònoms.RÈGIM GENERAL

Els músics que es donen d'alta i baixa al Règim General de la Seguretat Social podran demanar l'atur per 4 mesos si tenen un mínim de 20 dies cotitzats el 2019, o bé per un període de 6 mesos si tene cotitzats més de 54 dies. La prestació serà de 700€ mensuals en tots els casos. La prestació és compatible amb la feina, per compte aliè o propi, de manera que un artista es pot donar d'alta per treballar i continuar amb la prestació quan es doni de baixa.


RENDA BÀSICA

(01/06) Ingrés mínim vital (RDL 20/2020). Prestació mensual destinada a persones en vulnerabilitat econòmica continuada, segons condicions, d’entre 23 i 65 anys en situació d’atur. Sol·licituds a partir del 15/06 i efectes econòmic (dret a cobrament) des de l’01/06 (sol·licitud fins el 15/09). Compatible amb altres rendes o ajuts autonòmics i amb un muntant mínim de 461 euros i màxim de 1.015 euros (a partir d’un còmput segons la renda familiar). Gestionada per la Tresoreria Gral. de la Seguretat Social (Govern de l’Estat)
https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf https://revista.seg-social.es/tag/ingreso-minimo-vital/

Simulador per comprovar si es pot accedir a l’Ingrés Mínim Vital: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

 


SUPORT ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL
 

04/06. Prestació extraordinària per a subministraments basics a professionals de la cultura (DL 21/2020). Destinat a professionals (compte propi o aliè) de les arts escèniques, arts visuals, música, audiovisual i d’altres activitats culturals suspeses per la crisis COVID-19. Correspon a un únic pagament (fins a 1.024,42 euros, màxim). Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies - Dept. de Cultura). 
L'ajut es pot demanar a partir del 15 de juny.
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutcultura/


Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma. Dirigit a persones físiques empresàries o societats civils i mercantils i companyies que realitzen activitats culturals remunerades. Generalitat de Catalunya (Depart. de Cultura). Termini de sol·licitud: del 25 de maig al 30 d'octubre del 2020.
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=


També podeu consultar:
Si teniu dubtes, preguntes o bé si us voleu informar amb més detall, truqueu-nos o envieu-nos un mail a sindicat@musicat.cat. Us ajudarem a saber si podeu optar a alguna d'aquestes mesures.

Tot l'equip de MUSICAT estem treballant i us atendrem a través dels correus electrònics habituals o trucant per telèfon al 972 218 689 o al 630 969 688.